AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

MOБИЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И СИГУРНОСТТА В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Партньорите по проекта CO-APS, финансиран по програма на ЕИТ Мобилност в отговор на кризата с Ковид-19, проведоха третата си онлайн среща на 30 юли, посветена на функционалностите на мобилното приложение и аналитичния инструмент, чрез който ще се оптимизира управлението на градския транспорт в условията на епидемия. Мобилното приложение ще разчита на гражданите, използващи градския транспорт, както и на доброволци, за събиране на данни, свързани с натовареността на ключови транспортни точки в столицата, определени маршрути, и видове транспорт – метро, автобуси, трамваи. С комбинация от игрови елементи и система за награди, чрез мобилното приложение ще се събират данни в реално време, които ще помогнат и на служителите от градския транспорт и общината да вземат необходимите мерки за предотвратяване на нежелано струпване на хора в градския транспорт.

Пилотното тестване на приложението и системата за анализ на данни ще се проведе през октомври и ноември в градовете-партньори, Истанбул (Турция), Кардица (Гърция), и София. Ако желаете да ни помогнете да направим заедно публичния транспорт по-сигурен и да предотвратим разпространението на коронавируса в града, следете новините на тази страница за информация как да се присъедините към инициативата.

АРС сподели опита си в сферата на гражданското участие във фокус група по проект „Граждански бюджет за София“

На 29 юли 2020 г. АРС беше част от социологическо проучване, целящо да разкрие нагласите на гражданите относно обществените обсъждания и гражданската активност, както и начините за сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт.

Дългогодишният опит на Асоциацията в работата както с граждани, така и със Столична община, бе причината за участие във фокус групата с представители на неправителствени организации по проект на фондация „Спаси България“. Примери за успешното сътрудничество на АРС с граждански организации, научна общност, бизнес и местна власт са дейностите по изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация, Стратегията за младите хора в София и Стратегията за развитие на културата в София. Освен усилената работа по проекти, те включват и организирането на Софийския иновационен лагер, редица хакатони по казуси, зададени от Столична община, и множество обучения и срещи в Софийската лаборатория за иновации – SofiaLab, която дава възможност за развитие на уменията на младите хора за иновации, предприемачество и неформално образование.

Сред участниците в срещата бяха представители на различни организации от неправителствения сектор. Екипът на проекта представи примери за добри практики за управление на граждански бюджет от други европейски градове, сред които Варшава, Клуж и Антверпен. В последващите дейности по проекта са провеждането на отворена едномесечна онлайн консултация със софиянци, чрез която да се създаде рамката на граждански бюджет, създаването на доклад с обобщения от фокус групите и консултациите и внасянето му в СОС с препоръки за следващи стъпки с цел промяна на политики.

Ще продължим да сътрудничим и подпомагаме изпълнението на този проект, който е в пряка връзка с едно от 4-те направления за дейността на АРС за 2020 г. – активно гражданство.

АРС ЗАПОЧВА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ2020 ПО ТЕМАТА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Асоциация за развитие на София е партньор в нов проект, финансиран по програма Хоризонт2020, RRI-LEADERS - Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories (Лидерство за отговорни иновации и изследвания за териториално развитие).

Проектът възприема подход на мезо ниво и ще проучи прилагането и устойчивостта на парадигмата на RRI (Responsible Research and Innovation, отговорни изследвания и иновации) в рамките на териториалните иновационни системи. В проекта под „територия“ се разбира свързаността между три основни аспекта: географско местоположение, социално-икономически и културни връзки, и административна власт. Проектът включва четири различни територии от Европа, с различен културен и социално-икономически произход, различен обхват на териториално управление, инфраструктура и управленски модели. Тези територии представляват разнообразен набор от възможности за осъществяване на модела RRI, така че да се направи задълбочена оценка на значението му за териториалното управление, като включените територии – между които и София – ще действат като демонстратори за потенциала на RRI на местно ниво. Партньорите ще се включат в многоетапен процес на съвместно създаване на стратегия и планове за действие, ориентирани към бъдещето. Териториалните партньори ще имат водеща роля в този процес и допълнително ще работят за осигуряване на най-широко обществено одобрение и одобрение на ниво управление. Консорциумът ще използва допълнително натрупаните знания, за да очертае подробна перспектива за бъдещия потенциал на RRI като водеща рамка в териториалното управление на развитието и иновациите в предстоящата програма Horizon Europe.

Проектът RRI-LEADERS включва партньори от 9 организации.

Продължителност: 3 години (2020-2023)

Координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ - България

PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS (UoWM) - Гърция
FONDEN TEKNOLOGIRADET (DBT) - Дания
FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO (FCRi) - Испания
ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN (ZHAW) - Швейцария
REGIONAL ASSOCATION OF LOCAL GOVERNMENT OF WESTERN MACEDONIA (LGA-WM) - Гърция
MUNICIPALITY OF THALWIL (THA) - Швейцария
PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL SL-PES (PES SL) - Испания

Асоциация за развитие на София участва в оценяването на Националната стратегията за младежта (2010-2020)

На 21.07.2020 Асоциация за развитие на София взе участие във фокус група по проект „Национална младежка стратегия - мониторинг и оценка”, организирана от Национален младежки форум.

Асоциация за развитие на София участва в изпълнението на Стратегията за млади хора на Столична община (2017 – 2027) и подпомага развитието на младежта чрез дейностите на Софийската младежка лаборатория за иновации (SofiaLab), създадена по проект „Умения за новите поколения“ през 2018г. Оттогава насам АРС организира и домакинства разнообразни събития и обучения, допринасящи за усвояването на умения, необходими за реализацията на младите хора в реална работна среда. Това е и поводът за участието на Саня Раева - координатор на дейностите в SofiaLab в дискусията върху Стратегическа област №2 на Националната стратегия за младежта, а именно „Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги“.

Сред участниците в онлайн срещата бяха експерти в сферата на младежките политики, представители на различни организации и младежи, които имат отношение и опит в работа по някоя от 9-те стратегически области на действие на Националната стратегия за младежта. По време на уебинара бяха обсъдени постигнатите резултати от изпълнението на Стратегията и бяха изведени предложения и препоръки за създаването и реализирането на по-ефективни и базирани на доказателства младежки политики.
В края на годината предстои изготвянето на доклад от екипа на Национален младежки форум, съдържащ препоръки към следващата стратегия за младежта и общи препоръки за създаването и изпълнението на младежки политики в страната.

Нови технологии за подобряване на публичния транспорт и предотвратяване на разпространението на Сovid-19: Асоциация за развитие на София е част от нов проект, финансиран от Европейския институт за иновации и технологии – Градска мобилност (EIT Urban Mobil

В отговор на инициативата на EИТ – Градска мобилност за справяне с пандемията COVID-19 и предизвикателствата пред публичния транспорт, АРС се присъедини към консорциум, ръководен от Техническия университет в Каталуния за участие в проекта CO-APS. Проектът, наречен Краудсорсинг и анализиране на данни за натовареността на обществения транспорт, публичните пространства и мобилността в градовете, е един от 11-те иновативни проекта, финансирани от ЕИТ- Градска мобилност. Инициативата има за цел да въведе най-съвременна технология само за 6 месеца (в периода юли-декември 2020 г.) в градовете-партньори, за да подпомогне обществения транспорт да се справи по-лесно с управлението на пътникопотока в условията на пандемията.

С намаляване на ограниченията след периодите на карантина в повечето страни хората се връщат на работа, с което ще се повиши и интензитета на използване на обществения транспорт и градските пространства. Струпването на множество хора и поддържането на необходимата дистанция са очаквани проблеми, които имат важни последици за много аспекти от живота в града, напр. публичния транспорт, икономиката, социалните дейности и др. CO-APS ще се фокусира върху тези аспекти чрез внедряване на мобилни, уеб и облачни технологии в управлението на градския транспорт. Събраните данни ще се използват за взимане на решения за управлението на пътникопотока и предотвратяване на струпването на хора в публичните пространства. Ще се реализират пилотни проекти в партньорските градове включени в консорциума: Барселона (Испания), Сен Жермен (Франция), Кардица (Гърция), София и Истанбул (Турция).

АРС ще сътрудничи с Центъра за градска мобилност и Дирекция „Транспорт“ на Столична община в този проект.

Прочетете тук за инициативата на EIT Urban Mobility и финансираните проекти.

АГОРА – Възможности за модерна когеренация и реинтеграция на градски пространства

Асоциация за развитие на София започна работа по проект АГОРА, който цели по-бърза и качествена регенерация на градската среда. Изпълнението на тази цел изисква увеличаване на капацитета на публичната администрация, разработване на по-добри включващи политики и вграждане на необходимите за изпълнението им инструменти в управлението. Приоритетни за проекта са публично-частните партньорства с широко участие на гражданите.

AГОРА предлага модел за справяне с тези предизвикателства чрез развитие на нови инструменти за креативно управление на публичната администрация. Проектът подпомага изграждането на административен капацитет за ефективно включване, свързване и овластяване на широка група заинтересовани страни в реинтеграцията на незаети (изоставени) публични и частни сгради и земи в система за продуктивно градско развитие. АГОРА цели да постигне съществена промяна в работния процес на публичните администрации на местно ниво, както и да създаде транснационална платформа за обучение за подпомагане на градовете на Дунавския регион при реинтеграцията и възстановяването на слабо използвани градски активи, придавайки нов смисъл на изоставени промишлени терени и запустели земи, както и на западащи градски райони.

Консорциумът на проект АГОРА се състои от 28 партньори от 14 държави от Дунавския регион, сред които общини, неправителствени организации, европейски мрежи и други. Водещ партньор на проекта е Община Клуж-Напока. Многообразието от партньори предоставя възможност за най-ефективен обмен на опит, добри практики и идеи. За изпълнение на целите на проекта Асоциация за развитие на София ще работи в колаборация със Столична община. Проектът е с продължителност 2 години и половина (01.06.2020 – 30.11.2022).

Стартиращата среща на партньорите се състоя на 16 юли. На нея планирахме съвместната си работа, запознахме се с контекста и предизвикателствата пред всеки от градовете ни и обсъдихме тематичните клъстери, чрез които ще обменяме опит.

Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).

    

 

Страница 1 от 44

Нагоре