AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

На фокус: Кръговата икономика в България

Асоциация за развитие на София, Зелена София и Стопански факултет на СУ «Св. Климент Охридски» работят съвместно по темата „кръгова икономика“ заедно със студенти от Стопански факултет.

Критичният анализ и нестандартните идеи на студентите за свършеното и несвършеното в България по темата, се ръководи от асистент Мария Трифонова, преподавател на курса "Икономика на околната среда" в Стопански факултет на СУ, заедно с д-р Снежина Гъбова (АРС) и Елица Панайотова (Зелена София).

От началото на месец април дистанционните консултации насърчават студентите да прилагат наученото в практиката по три теми:
              1) КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ИНСТИТУЦИИТЕ: институционална среда и отговорни звена в областта на кръговата икономика в България (на национално, регионално и общинско ниво, както и в частния сектор и неправителствени организации);
              2) КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕТО: активни образователни програми в областта на КИ (преглед на образователните програми в университети, научни публикации, училищни инициативи);
              3) КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ФИНАНСИРАНЕТО: усвоени до този момент и планирани финансови ресурси и инструменти, стимулиращи кръговата икономика (преглед на общински бюджети, планирани и реализирани дейности по оперативни програми, проекти по гаранционен фонд, ОП "Региони в растеж", Urban Innovation Action).

Като част от съвместната работа се провеждат и онлайн конференции за обсъждане на темите и допълнителни интервюта с представители на Столична община и експерти.

В края на семестъра (средата на юни) очакваме резултатите от работата на студентите, която включва инфографики за обогатяване и консолидиране на информацията за напредъка на България по темата кръгова икономика, особено в контекста на новата Зелена сделка на ЕС; ресурс за бъдещи студенти в курса; както и база за подготовка на различни информационни кампании за повишаване на знанията на българските граждани по темата.

Темата „Кръгова икономика“ не е нова за екипа на АРС и Зелена София. От 2 години АРС е част от европейски консорциум, изпълняващ проект „CICERONE”, финансиран по програма Хоризонт 2020.

КАК ДА ОТГОВОРИМ ПРИ ОНЛАЙН ТОРМОЗ - проф. д-р Десислава Бошнакова


Разпознаването и реагирането при онлайн тормоз е част от медийната грамотност.

Чрез проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) Асоциация за развитие на София допринася за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене сред ученици, учители и родители.

„Ако станете жертва на онлайн тормоз, не се опитвайте да се справите сами. Обърнете към истинските си приятели. Те няма да се крият зад онлайн профили, за да ви кажат къде сте сбъркали.“
Проф. д-р Десислава Бошнакова и нейните съвети

 

Защита на правата на човека и труда в условията на коронавирус епидемия

Второто заседание на Управителния комитет на проекта UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция се проведе на 20 май 2020 г. В онлайн конференция партньорите от общини, публични власти и профсъюзи от Белгия, България, Гърция, Италия и Словения обсъдиха и споделихa своя опит относно въздействието на COVID-19 върху пазарите на труда, работниците и гражданите в цяла Европа. Тъй като акцентът на проекта е върху интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда, партньорите обсъдиха мерките за подпомагане, предприети от държавите-членки и градовете в подкрепа на бизнеса и физически лица. Специално внимание бе обърнато на необходимостта и отговорностите на националните и общинските власти и работодателите да гарантират, че защитата на основните права на бежанците и мигрантите е на преден план при предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, включително свързани с опазването на работната среда, обществения ред, общественото здраве и националната сигурност.

В настоящия момент, когато мерките за блокиране постепенно се премахват в цяла Европа, партньорите насочват своите усилия към предстоящите месеци, с нови планове за осъществяване на заложените национални и трансгранични дейности и приспособяването им към новите реалности. АРС и КНСБ, българските членове на консорциума по проекта, планират организирането на няколко семинара с работодатели и информационни кампании за интеграцията на мигрантите към пазара на труда. Повече подробности ще бъдат публикувани в следващите седмици, така че следете уебсайта на АРС за актуална информация. Информация се публикува и на сайта на проекта https://www.unionmigrantnet.eu/Pages/SelectLanguage.aspx?c=1

 

   

ЗА БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА - Георги Златарев, aктьор


Медийната грамотност представлява способността да се съди за истинската стойност на медийното съдържание и да се правят съзнателни избори.

Чрез IN EDU project Асоциация за развитие на София допринася за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене сред ученици, учители и родители.

„Ако една новина е крайно против някого, ако предизвиква омраза, разделение, то най-вероятно е фалшива новина.“
Георги Златарев за фалшивите новини

 

Нови възможности за социалните предприемачи

Корона вирусът ни показа колко много се нуждаем от организации, които създават социална и екологична стойност - и екосистема, в която те могат да процъфтяват. Ето защо Асоциация за развитие на София (АРС) и още 13 партньори от 12 държави в Дунавския регион обявяват нова онлайн обучителна програма и състезание с инвестиционна награда. Целта на #AirMOOC & #AirCompetition (Accelerating Investment Readiness massive open online course/Отворени онлайн курсове за ускоряване на инвестиционната готовност) е да подпомогне социалното предприемачество, което да постигне положителни социални промени.

Търсим социални предприятия, инвеститори за социално въздействие и създатели на политики, които искат да работят съвместно за това начинание.

#AirMOOC предлага шест модула във фокуса на социалното предприемачество и инвестициите за социално въздействие: въздействие, стратегия, финанси, мениджмънт, увеличаване на мащаба и комуникации. Модулите са изработени под ръководството на Центъра за социално инвестиране към Университета в Хайделберг. Модулите са на английски език. Обучителната програма е достъпна и отворена за всички, които имат интерес. #AirMOOC ще стартира на 25 май и ще продължи 6 седмици.

Като продължение на #AirMOOC, избраните участници могат да се включат и в още по-интензивно обучение в СофияЛаб и менторски срещи с водещи експерти и практици от България.

#AirCompetition ще извърши двуетапен скрининг на кандидатствалите социални предприятия (независимо от правноорганизационната им форма) и ще избере 30 предприятия, които да се състезават с представяне на идеи в 4 държави от Дунавския регион през месец ноември 2020 г. Избраните състезатели от всяка локация ще получат напътствия лице в лице преди финала, който ще е в Будапеща през януари 2021 г. Всеки победител ще получи поне 10 000 € парични награда (сумата подлежи на уточнение поради кризата) и изключителен достъп до голяма мрежа от европейски инвеститори. Състезанието включва само социални предприятия от Дунавския регион.

Поканата за кандидатстване в международното състезание с представяне на идеи е отворена до 31 май 2020 г. Кандидатстването става на английски език.

AIR онлайн курсове и състезание се предоставят от проекта „Финансиране за социална промяна“ по програма Интеррег Дунав, съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Запишете се за #AirMOOC & #AirCompetition на: https://air-mooc.teachable.com/

Проектът Finance4SocialChange продължава да работи в подкрепа на социалните предприемачи

С развитие на ситуацията покрай COVID-19 става ясно, че през следващите седмици и месеци ще има значително влияние върху социалните предприятия, много от които работят с най-уязвимите хора. В социалното предприемачество в ЕС работят 13,6 милиона души, докато в България над 4,500 предприятия се идентифицират като „социални“. Дори преди пандемията социалните предприятия бяха изправени пред голямо предизвикателство - ограничен достъп до източници на финансиране поради несигурност и риск в бизнес дейностите. Ето защо, за да намалим последствията от кризата, трябва да продължим да предоставяме по-добри условия за социално предприемачество.

Finance4SocialChange е многонационален проект, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“. 14 партньори от 12 държави работим заедно в подкрепа на развитието на социалното предприемачество от 2018 г. Българският партньор на този консорциум е Асоциация за развитие на София. Основната ни цел е да предоставим по-добро обучение и практически решения за инвестиране с въздействие, за да постигнем по-добра регулаторната рамка за правилното функциониране на сектора на социалното финансиране в Дунавския регион. Предстоящите дейности на проекта включват онлайн и офлайн образователна програма, както и местни и международни конкурси, които ще позволят на участниците да получат финансиране за реализиране на своите идеи.
Онлайн образователната програма ще предостави информация, ресурси и възможности за обучение на социалните предприемачи чрез масивни отворени онлайн курсове (MOOC), които ще стартира в средата на май. Методиката на тези курсове е разработена от университета в Хайделберг и включва разнообразни материали като изявления на експерти, казуси, видео уроци. Обучението е безплатно и в него може да се включи всеки стартиращ бизнес.

След приключване на онлайн курсовете Асоциация за развитие на София ще организира и обучение в София за по-задълбочена работа с конкретни социални предприемачи, за да бъдат подготвени за инвестиции за въздействие. В края на процеса ще се проведе национално състезание за избор на социалните предприятия с най-добри идеи и перспективи за привличане на инвестиции, които ще вземат участие в международния конкурс в Будапеща. Отличените компании ще получат възможности за получаване на инвестиции и други финансови ресурси.

Можете да следите новата информация за образователната платформа и конкурса на интернет страницата на Finance4SocialChange (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange) и тук - интернет страницата на АРС (www.bit.ly/Finance4SocialChange).

Проектът Finances4SocialChange е съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС).

Страница 1 от 40

Нагоре