AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО “ДОСТЪП ДО КУЛТУРА” В НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

От Асоциация за развитие на София, Сдружение "Фабрика за идеи" и Обсерватория по икономика на културата Ви каним на дискусията "Предизвикателството "Достъп до култура" в национални и регионални измерения: Каква е (и може да бъде) ролята на културата в регионалното развитие и в адресиране на хронифициралите неравенства в перифериите?" в рамките на обсъжданията за Визията за култура на София до 2033 г.

Какви са причините 52% от българите да не са посетили нито едно културно събитие през изминалата година, а най-високият процент от посещавани събития да е “заведение с жива музика”?

Как разграничаваме територията на “развитие на публики” от тази на конституционно гарантираното право на “достъп до култура”?

Какво показват данните от първото от поне седем години национално представително изследване на участието на българските граждани в културни дейности - по възрастови групи, пол, образование, доходни групи и регионално разпределение и какви са възможните предложения за политики и мерки на основата на тези данни?

Националното представително изследване е проведено от социологическа агенция Маркет Линкс през януари 2023 по поръчка на Сдружение “Фабрика за идеи” в рамките на проекта “Право на култура”, финансиран от НФК по програма Възстановяване и развитие на частни културни организации.

То проследява какви са най-посещаваните, най-непопулярните и най-желаните, но недостъпни форми на култура в страната ни. Специален акцент в дискусията ще бъдат данните за София, идентифицираните възможности, проблеми и предизвикателства пред участието на гражданите в културни дейности.

Резултатите от изследването ще бъдат анализирани и дискутирани в контекста на настоящите данни за регионалното разпределение на публичните финанси, инвестирани в културно съдържание.

Разговорът ще засегне и темата за ролята на културата в адресирането на последиците от някои от най-сериозните проблеми пред обществото ни днес - демографска криза и застаряващо население, бедност, териториална и икономическа асиметрии и работата в интердисциплинарни полета. Ще бъдат изведени конкретни препоръки за насърчаване на участието на населението в културни дейности на национално, регионално и местно ниво.

Поканата ни е отправена към медиите, независимата сцена и експертите в сферата по темата за достъпа до култура, социални и културни иновации и регионално развитие.

П Р О Г Р А М А

10:00-10:10 Откриване на дискусията,
Янина Танева, Светлана Ломева

10:10 - 10:50 Представяне на резултатите от национално представително изследване,
Диана Андреева - Попйорданова

10:50 - 12:30 Конкретни предлагани мерки и отворена дискусия
Модератори: Янина Танева, Светлана Ломева

Ще бъдат представени два профила на участие на населението в културни дейности:

1. Участие на българските граждани в културни дейности на национално ниво, в големите градове, в по-малките общини и селата;

2. Профил на участието на гражданите в културни дейности в Столична община и извеждане на препоръки към Визията за развитие на културата в София до 2033 г.

Нагоре