AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И СИНЕРГИЯ: НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И ИНОВАЦИИТЕ - SYNCLUSIVE СРЕЩА CITICESS

На 24 януари Асоциация за развитие на София от името на SYNCLUSIVE се срещна с екипа на проекта „Социални услуги ориентирани към гражданите” СИТИСЕСС (CitizenCentered Social Services, CITICESS), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021- 2027 на Европейския съюз. Проектът СИТИСЕСС има за цел да подобри политиките за регионално развитие, свързани с уязвимите групи, чрез обмяна на опит, тестване на иновативни подходи и изграждане на капацитет на партньорите за идентифициране, разпространение и трансфер на добри практики, като ангажира Столична община и още 7 партньори, от 7 държави в ЕС. И двата проекта са насочени към нуждите от по-добро и по-ефективно включване на уязвимите групи - СИНКЛУЗИВ се фокусира върху пазара на труда, а СИТИСЕСС - върху иновативни социални услуги. Проектните екипи обсъдиха как допълващите се дейности и резултати от двата проекта могат да подобрят благосъстоянието на уязвимите граждани. АРС представи концепцията ENGINE, местната коалиция и Живата лаборатория, която ще предлага специфични интервенции за безработни жени 55+.

Двата проектни екипа се споразумяха и за конкретни дейности за разясняване и разпространение на информация, както и за използването на Живата лаборатория в София като стартова площадка за някои иновативни услуги на СИТИСЕСС.

   
Този проект се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 101094526

Нагоре