AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПРЕДСТАВЯ ТРАНСФОРМАТИВНА ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

Заключителното събитие по проекта RRI-LEADERS се проведе на 13 декември 2023 г. в SofiaLab. Събитието, организирано от Асоциация за развитие на София и Фондация "Приложни изследвания и комуникации", събра участници от Столична община и местни заинтересовани страни от четворната спирала (НПО, академични среди, бизнес).

Срещата имаше за цел да представи трансформативната визия, разработена по проекта RRI-LEADERS. Документът е резултат от интензивен процес на съавторство, който партньорите по проекта следваха през последните две години. Целта на проекта и на представения документ е да подобри процеса на стратегическо планиране и изпълнение на политики на местно ниво чрез интегриране на нови практики и принципи за предвиждащо и включващо управление, етика, равенство на половете, участие на гражданите. Визията включва 13 цели и над 100 дейности за изпълнение на политики в четири сфери, а именно: (i) подкрепа за иновации, (ii) цифров преход и нови умения, (iii) младежка заетост и предприемачество и (iv) устойчиво градско развитие. В допълнение към специфичните за всяка от политиките дейности са предложени и конкретни мерки, свързани с рамката на отговорните научни изследвания и иновации (responsible research and innovation, RRI-AIRR). Както дейностите, така и мерките, свързани с отговорна наука и иновации, бяха формулирани и обсъдени в поредица от 13 срещи на заинтересованите страни в София и валидирани от панел с участие на граждани.

Обратната връзка от участниците в събитието подчерта потенциала на този документ и методология да повлияе на разработването и прилагането на политики, като подобри практиките за дългосрочно планиране с приноса на научните изследвания и гарантира, че гражданите и заинтересованите страни участват активно в процеса. Във времето на дълбоки социално-технологични трансформации има нарастваща нужда от изграждане на консенсус по спорни обществени въпроси и моделите на гражданско участие в създаването на политики, вече тествани от партньорите по проекта, могат да осигурят така необходимите пътища за повишаване на ефективността, ефикасността и легитимността на публичните политики на местно ниво.

         

        

 RRI Leaders is funded by Horizon2020.
 
                           

 

Нагоре