AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА В СОФИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТА ИНТЕГРА: ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

На 15 ноември 2019г. се състоя заключителна среща на заинтересованите страни по проекта ИНТЕГРА, за оценка на постиженията и планиране на последващи действия за интеграцията на граждани на трети страни (ГТС) в София. На срещата присъстваха участниците в местната група за интеграция и заинтересовани страни, включващи общественият посредник към Столична община, представители на общински комисии, представители на ВКБООН, БСБМ, МОМ, неправителствени организации. Севдалина Войнова, координатор на проекта от АРС, представи креативните инструменти, подготвени от партньорите по проекта – те включват видео клипове, модели за организиране на дебати и дискусии, карти за игра в електронен и хартиен вид, календари, и др. Ресурсите са със свободен достъп и могат да бъдат се използват от различни целеви групи – общински служители, НПО, учители, организации, работещи с бежанци – за обучение, информиране, включване в граждански инициативи. В София, ИНТЕГРА приключва с постигнато много добро взаимодействие между АРС, Столична община (CO), ВКБООН, академичната общност и създаването на условия за продължаване на усилията за интеграция на мигранти. Отчитаме продължаващата работа за създаване и поддържане на механизми за предоставяне на различна информация и услуги към мигрантите в София - чрез разширяване на портала за здравни услуги, myhealth.bg, подкрепен от СО и достъпен на български и на английски език, офиса на обществения посредник, и др. В европейски контекст, методологията на проекта и резултатите от него бяха много високо оценени и получиха голяма видимост: ИНТЕГРА е един от финалистите в конкурса на мрежата CLARINET за най-добра публична кампания за интеграция на мигранти; партньорите по проекта са поканени да участват в изложбата, съпътстваща конференцията Go Local, организирана от Европейския комитет на регионите на 3 декември т.г., както и в панели на самата конференция.

С цел запазване и разширяване на постигнатото, след приключване на проекта през декември 2019, ще продължим работата с всички партньори от публичния и неправителствения сектор, като ще се фокусираме върху няколко основни цели:
         - сътрудничество с офиса на обществения посредник към СО, за улесняване на достъпа на ГТС до услугите му чрез подготовка на документи и заявления на английски език, организиране на изнесени приемни, и др.
         - сътрудничество с новоизбрания общински съвет и комисии, които ще имат компетенции по въпроси на интеграцията на мигранти и бежанци
         - търсене на възможности за улесняване на достъпа на мигранти и бежанци до пазара на труда в София, чрез общинските предприятия, напр. столичен транспорт
         - сътрудничество с ВКБООН и СО за промени в политиките на столична община за достъп до общински жилища, с включване на бежанците и мигрантите в целевата група на ползвателите
         - продължаване на работата за разширяване на възможностите на ГТС и техни организации да се включват в граждански инициативи и в процеса на вземане на решения на местно ниво, напр., чрез малки грантови схеми в рамките на общинските програми за финансиране, Програма Европа и Програма Култура.

    

Нагоре