AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Мисия и Цели

Асоциация за развитие на София е ресурсен център за тестване на иновации в областта на културата и дигиталната трансформация, изследванията, анализите и образователните програми, които създават условия за постоянен диалог между гражданското общество, творческите общности, бизнеса, академичните институции и Столичната община. Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целите на асоциацията са:

         Да съдейства за развитието на София като модерен европейски град, чрез експериментиране на иновативни културни и образователни продукти, както и въвличане на гражданите в творческия процес на създаване и развитие;

       Да подпомага устойчивото развитието, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители;

       Да насърчава връзката между култура, наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми за развитието на града;

       Да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда, зачитаща етническото и културно многообразие на региона и модерните демократични ценности;

       Да изгражда екологична култура и обществена среда, подходяща за развитие, култура и спорт в София;

       Да популяризира политиките за градско развитие, обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение.

Нагоре