AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Мисия и Цели

Асоциация за развитие на София е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столичнатa община и академичните институции. Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целите на асоциацията са:

       Да съдейства за развитието на София като модерен европейски град, носещ в себе си духа на българската история и култура;

       Да подпомага устойчивото развитието, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители;

       Да насърчава връзката между наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми за развитието на града;

       Да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда, зачитаща етническото и културно многообразие на региона и модерните демократични ценности;

       Да изгражда екологична култура и обществена среда, подходяща за развитие, култура и спорт в София;

       Да популяризира политиките за градско развитие, обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение.

Нагоре