НАУКА И ИНОВАЦИИ ЗА ПО-ДОБРО ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

От началото на тази година, АРС заедно с фондация „Приложни изследвания и комуникации“ изпълнява проекта „Лидерство за териториално развитие чрез отговорни наука и иновации.“ Финансиран по програма „Хоризонт 2020,“ проектът цели да разработи стратегия и план за действие за бъдещото приложение на принципите на отговорните научни изследвания и иновации (responsible research and innovation, RRI) в развитието и управлението на иновационната екосистема на участващите територии (София, Талвил (Швейцария), Сабадел (Испания), Западна Македония в Гърция).

Политиките, върху които се фокусира работата по проекта в Столична община, включват подкрепа за иновации, цифров преход и нови умения, младежка заетост и предприемачество, устойчиво градско развитие. В досегашните проучвания – интервюта с експерти, фокус група, уъркшоп, се идентифицират различни области на изработването, изпълнението и оценката на посочените политики, които могат да се подобрят чрез засилена ангажираност на гражданите, по-ефективно сътрудничество между общинските власти, университетите, бизнеса, неправителствения сектор, по-компетентно използване на резултатите от научни изследвания в поставянето на дългосрочни приоритети за устойчиво градско развитие, и т.н. На 15 юли АРС и фондация „ПИК“ организираха уъркшоп, в който участваха представители на научноизследователската и иновационна екосистема, бизнеса, общинската администрация и НПО. В работни групи, посветени на всяка от политиките, участниците предложиха стратегически и практически мерки, които да залегнат в бъдещите политики за подкрепа на иновациите, за дигиталния преход, за младежката заетост в София. Тези предложения ще бъдат интегрирани в новата визия за развитие на града, която ще се разработи по проекта в следващата година.

Повече информация за резултатите от проведените проучвания и за предстоящи дейности можете да намерите на уебсайта на проекта, https://www.rri-leaders.eu/, на сайта на АРС и на фондация ПИК.