AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

София бе избрана за съ-координатор на партньорството Дигитален преход в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

София бе избрана за съ-координатор на партньорството Дигитален преход в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС заедно с Естония и Оулу, Финландия.

В края на 2016 година ще бъдат избрани държави-членки и европейски градове, които да се присъединят към партньорството.

Пактът от Амстердам, с който се създава Градският дневен ред за ЕС е приет на 30 май 2016. В центъра му са развитието на 12 партньорства във връзка с 12 предизвикателства пред градовете. Партньорствата ще дадат възможност на градовете, държавите членки, институциите на ЕС и заинтересованите страни, например НПО и бизнес партньорите, да работят заедно на равни начала, за да намерят общи начини за подобряване на градските райони в Европейския съюз.

В съответствие с ангажимента на Комисията за по-добро регулиране, плановете за действие, разработени в рамките на партньорствата, ще бъдат съсредоточени върху по-ефективно и по-последователно прилагане на съществуващите политики на ЕС в градовете, например в областта на околната среда, транспорта и заетостта. Те ще са насочени и към улесняване на достъпа до финансиране от ЕС, насърчаване на комбинирането на средства от различни фондове на ЕС, разширяване на базата от знания по въпросите на градоустройството и обмен на добри практики.

София участва в първата среща на координаторите в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

 

София участва в първата среща на координаторите в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

Европейската комисия събра в Брюксел всички координатори от дванайсетте партньорства и представители на държавите-членки, председателстващи ЕС, Секретариата на Градския дневен ред да дискутират очакваните резултати от работата на партньорствата.
Предстои изготвянето на встъпителен доклад за основните приоритети на работата на партньорството и да ги обсъди през февруари месец с останалите държави-членки и градове, които ще участват в партньорството.

Страница 2 от 2

Нагоре