AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Лидерство за отговорни изследвания и иновации в развитието и управлението на територии

Какво означава да се интегрират принципите на отговорни изследвания и иновации (RRI) в дългосрочни стратегически визии за териториално развитие? Как могат публичните органи и местните заинтересовани страни да гарантират, че политиките за местно и регионално развитие са приобщаващи, предвиждащи и реагират бързо на проблемите в обществото? Важността на лидерството в управлението на иновации за териториално развитие и поемането на отговорност за бъдещите политики, справянето със съществуващите предизвикателства и консолидирането на капацитета на всички заинтересовани страни за постигане на общи политики и план за действие са във фокуса на новия проект RRI Leaders, който Асоциация за развитие на София ще изпълнява през следващите три години. София е един от 4 териториални партньора, заедно с градове от Гърция, Испания, и Швейцария. Двудневната начална среща по проекта се проведе онлайн на 26-27 януари 2020 г.

Проектът се финансира от програма Horizon2020 и се изпълняват от консорциум от 9 партньора от пет европейски държави, като координатор е българската Фондация „Приложни изследвания и комуникации.“

    

Нагоре