AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

В помощ на работодателите: добри практики за трудовата заетост на гражданите на трети страни


Повече информация, улесняване на административните процедури за наемане на ГТС, подобряване на капацитета на институциите, и адаптиране към новите условия на пазара на труда: това са основните изводи от дискусиите в третото, последно обучение за работодатели по проекта UMN и градовете заедно за интеграция, проведено на 4 ноември 2020.

Презентациите фокусираха върху основните нужди на работодателите в страната, секторите, в които се наемат ГТС, процедурите за наемане на ГТС, трудностите, които самите мигранти срещат при намиране на работа. Говорителите включваха представители на БТПП, КНСБ, на местна организация на чужденците в София, Опън София, както и на неправителствената организация МултиКулти. Представени бяха и много интересни резултати от проведени проучвания между работодатели през 2019 и 2020 година, което позволява да се проследят промените и ефекта на пандемията от Ковид-19 върху пазара на труда в страната.

Основните идеи и резултати от обученията ще бъдат използвани за последващите дейности по проекта - информационни и застъпнически кампании, целящи да повишат ролята на местните власти и сътрудничеството им със социалните партньори в процеса на интеграция на ГТС на пазара на труда в страната.

       

Нагоре