AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС ЗАПОЧВА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ2020 ПО ТЕМАТА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Асоциация за развитие на София е партньор в нов проект, финансиран по програма Хоризонт2020, RRI-LEADERS - Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories (Лидерство за отговорни иновации и изследвания за териториално развитие).

Проектът възприема подход на мезо ниво и ще проучи прилагането и устойчивостта на парадигмата на RRI (Responsible Research and Innovation, отговорни изследвания и иновации) в рамките на териториалните иновационни системи. В проекта под „територия“ се разбира свързаността между три основни аспекта: географско местоположение, социално-икономически и културни връзки, и административна власт. Проектът включва четири различни територии от Европа, с различен културен и социално-икономически произход, различен обхват на териториално управление, инфраструктура и управленски модели. Тези територии представляват разнообразен набор от възможности за осъществяване на модела RRI, така че да се направи задълбочена оценка на значението му за териториалното управление, като включените територии – между които и София – ще действат като демонстратори за потенциала на RRI на местно ниво. Партньорите ще се включат в многоетапен процес на съвместно създаване на стратегия и планове за действие, ориентирани към бъдещето. Териториалните партньори ще имат водеща роля в този процес и допълнително ще работят за осигуряване на най-широко обществено одобрение и одобрение на ниво управление. Консорциумът ще използва допълнително натрупаните знания, за да очертае подробна перспектива за бъдещия потенциал на RRI като водеща рамка в териториалното управление на развитието и иновациите в предстоящата програма Horizon Europe.

Проектът RRI-LEADERS включва партньори от 9 организации.

Продължителност: 3 години (2020-2023)

Координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ - България

PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS (UoWM) - Гърция
FONDEN TEKNOLOGIRADET (DBT) - Дания
FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO (FCRi) - Испания
ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN (ZHAW) - Швейцария
REGIONAL ASSOCATION OF LOCAL GOVERNMENT OF WESTERN MACEDONIA (LGA-WM) - Гърция
MUNICIPALITY OF THALWIL (THA) - Швейцария
PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL SL-PES (PES SL) - Испания

Нагоре