AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Асоциация за развитие на София участва в оценяването на Националната стратегията за младежта (2010-2020)

На 21.07.2020 Асоциация за развитие на София взе участие във фокус група по проект „Национална младежка стратегия - мониторинг и оценка”, организирана от Национален младежки форум.

Асоциация за развитие на София участва в изпълнението на Стратегията за млади хора на Столична община (2017 – 2027) и подпомага развитието на младежта чрез дейностите на Софийската младежка лаборатория за иновации (SofiaLab), създадена по проект „Умения за новите поколения“ през 2018г. Оттогава насам АРС организира и домакинства разнообразни събития и обучения, допринасящи за усвояването на умения, необходими за реализацията на младите хора в реална работна среда. Това е и поводът за участието на Саня Раева - координатор на дейностите в SofiaLab в дискусията върху Стратегическа област №2 на Националната стратегия за младежта, а именно „Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги“.

Сред участниците в онлайн срещата бяха експерти в сферата на младежките политики, представители на различни организации и младежи, които имат отношение и опит в работа по някоя от 9-те стратегически области на действие на Националната стратегия за младежта. По време на уебинара бяха обсъдени постигнатите резултати от изпълнението на Стратегията и бяха изведени предложения и препоръки за създаването и реализирането на по-ефективни и базирани на доказателства младежки политики.
В края на годината предстои изготвянето на доклад от екипа на Национален младежки форум, съдържащ препоръки към следващата стратегия за младежта и общи препоръки за създаването и изпълнението на младежки политики в страната.

Нагоре