AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Партньорите по проекта #CONNECTION изграждат пътища към заетост на мигранти

През последните месеци MigrationWork, експертната подкрепа на проекта, проведе среща с всеки един от партньорите по проект CONNECTION от тематичната общност, работеща върху интеграцията на мигрантите на пазара на труда. Сега всички партньори от тази практическа общност се срещнаха заедно онлайн.

На 4-ти юни Асоциация за развитие на София, заедно с партньорите от Тампере, Мадрид и Антверпен обсъдиха своите подходи за предоставяне на възможности от пазара на труда, както на мигранти, така и на работодатели. Те очертаха предизвикателствата, с които градовете се сблъскват и подобренията, които могат да се направят в услугите, улесняващи процеса на интеграция. Работата с работодателите и намаляването на несъответствието между нуждите на мигрантите и работодателите се очерта като един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени. По време на срещата всеки от партньорите сподели своя анализ на нуждите и въз основа на тях бяха установени няколко отправни точки и методологии за транснационално обучение и прилагане на политиките за интеграция.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

 

      

Нагоре