AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Защита на правата на човека и труда в условията на коронавирус епидемия

Второто заседание на Управителния комитет на проекта UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция се проведе на 20 май 2020 г. В онлайн конференция партньорите от общини, публични власти и профсъюзи от Белгия, България, Гърция, Италия и Словения обсъдиха и споделихa своя опит относно въздействието на COVID-19 върху пазарите на труда, работниците и гражданите в цяла Европа. Тъй като акцентът на проекта е върху интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда, партньорите обсъдиха мерките за подпомагане, предприети от държавите-членки и градовете в подкрепа на бизнеса и физически лица. Специално внимание бе обърнато на необходимостта и отговорностите на националните и общинските власти и работодателите да гарантират, че защитата на основните права на бежанците и мигрантите е на преден план при предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, включително свързани с опазването на работната среда, обществения ред, общественото здраве и националната сигурност.

В настоящия момент, когато мерките за блокиране постепенно се премахват в цяла Европа, партньорите насочват своите усилия към предстоящите месеци, с нови планове за осъществяване на заложените национални и трансгранични дейности и приспособяването им към новите реалности. АРС и КНСБ, българските членове на консорциума по проекта, планират организирането на няколко семинара с работодатели и информационни кампании за интеграцията на мигрантите към пазара на труда. Повече подробности ще бъдат публикувани в следващите седмици, така че следете уебсайта на АРС за актуална информация. Информация се публикува и на сайта на проекта https://www.unionmigrantnet.eu/Pages/SelectLanguage.aspx?c=1

 

   

Нагоре