AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Проектът ИноБридж в готовност да сподели резултатите си

Големите разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в определени региони не водят непременно до иновации и повишена конкурентоспособност на местно ниво, ако регионалната икономика е възпрепятствана да приложи резултатите от собствената си НИРД и достъпът до публични резултати от НИРД е затруднен. В основата на проекта ИноБридж стои повишаването на конкурентоспособността на Малките и средни предприятия (МСП) чрез подобряване на свързаните политически инструменти. По този начин се дава възможност МСП да реализират по-добре своя иновационен потенциал и да действат като катализатор за създаване на повече висококвалифицирани работни места и регионален растеж.
9-те проектни партньора от 8 региона в 8 държави, разположени в Европа, провеждаха интензивно междурегионално обучение в продължение на 3 години. Освен това те прилагаха на практика дейностите от Плана за действия, насочени към подобряване на регионалната НИРД, на иновативните резултати и конкурентоспособността на МСП цели 18 месеца. Партньорите вече са готови да споделят практическия си опит.

На 21 април 2020 г. консорциумът на ИноБридж проведе онлайн среща, за да планира заключителната конференция на проекта в София, която ще се проведе на 30 септември - 1 октомври 2020 г. и ще събере политически фигури и политици, както и представители на академичните среди, бизнес общността, посредническите организации и гражданското общество и ще предостави платформа за споделяне на най-добрите практики за проучване и обсъждане на възможностите за оптимизиране на обществената подкрепа за иновационните възможности на МСП.

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от ЕФРР на ЕС. Повече информация за проекта, можете да намерите тук - https://www.interregeurope.eu/innobridge/.

Нагоре