AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯТА „ДЕЙСТВАЙ ЛОКАЛНО“: РЕГИОНИ, ГРАДОВЕ И ПРОВИНЦИАЛНИ ОБЛАСТИ В ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МИГРАНТИ

Конференцията се проведе на 3 декември 2019 г. в Брюксел. Тя беше организирана от Комитета на регионите, който наскоро започна инициативата „Градове и региони за интеграция“, заедно с други административни звена на Комисията. Засилването на диалога с местните и регионалните власти е приоритет за работата по интеграция на европейско ниво. Градовете и регионите са ключови участници в прилагането на ефективни политики за интеграция на местно ниво. Въпреки това, много местни власти, особено малките, имат затруднения в достигането до ресурсите, предоставени на европейко ниво, както по отношение на информираност, така и по отношение на финансиране - предизвикателство, по което работи и проект ИНТЕГРА, чийто водещ партньор е Асоциация за развитие на София и е финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

Конференцията събра над 400 представители от местните и регионалните власти, за да ги информира за подкрепата, налична на европейско ниво, и да им даде възможност да обменят своите практики и опит.

В конференцията взеха участие партньори на ИНТЕГРА от София, Прага, Кошице и Осиек. Като признание за успеха на проекта, Севдалина Войнова - ръководител на проекта и представител на АРС беше поканена да модерира един от семинарите на конференциите. Сесията беше фокусирана върху общественото възприемане на мигрантите и бежанците в Европа и връзката му с фактите и реалността, ролята на лицата, създаващи общественото мнение, както и на местните политици за повлияване на отношението на гражданите към имигрантите.

Конференцията беше организирана и в сътрудничество с други дирекции на Комисията, работещи в областта на интеграцията, като Заетост, социални въпроси и приобщаване, Образование и култура, Регионални и градски въпроси и Съвместен изследователски център.

      

Нагоре