AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ТРЕТА ПЛЕНАРНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЦИЦЕРОНЕ

На 21 ноември 2019 г. в Берлин се проведе партньорска среща на консорциума по проекта, който е насочен към разработване на стратегически подходи към кръговата икономика в Европейския съюз. Срещата ще се фокусира върху оценка на проведените досега изследвания и обсъждане на практическото им приложение, и как резултатите могат да бъдат използвани за по-добри политики и управление. Сред конкретните инструменти и тулове за тази цел са Стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации (в процес на изработване), Платформа за ангажиране на заинтересованите страни и Препоръки за политика и международно сътрудничество на ЕС в тази важна област. Проектът CICERONE се ръководи от EIT KIC Climate, а Асоциация за развитие на София е партньор заедно с национални и местни програмни оператори, бизнеси и водещи изследователски организации, работещи за създаване на платформа за ефективна кръгова икономика. Този проект е получил финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 820707.

Нагоре