AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийска работилница за иновации

Първата Софийска работилница за иновации – част от инициативата на ГД Съвместен изследователски център под надслов „Науката среща регионите“ – се проведе от 29 до 31 март 2019, с общата тема за по-чист въздух. Събитието привлече почти 100 участници, от представители на академичните среди и политици до граждански организации и бизнес, от ученици от средни училища до експерти от синдикати, от медии до професионални организации. Четири поколения работиха заедно в продължение на три дни в Софийска градска галерия, за да създадат заедно първите идеи и решения на предизвикателствата, предложени от Столична община.

Лорита Радева, председател на комисията по околна среда в Столичния общински съвет, представи предизвикателството за преодоляване на енергийната бедност. Гражданите отговориха с два прототипа. Първият цели по-ефективно подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез въвеждане на енергийни споразумения и енергийни медиатори (по модела на здравните медиатори). Вторият е насочен към всички граждани и представлява създаване на Иновационен и демонстрационен център за умна енергия с демонстрации на различни технологични и енергийно ефективни решения и съпътстващи обучения и консултации.

Христиан Петров, директор на Център за градска мобилност, предложи предизвикателството за по-добър градски транспорт. Участниците, които работиха по тази задача, предложиха въвеждането на училищни автобуси вместо родителите да водят децата си до училище с кола. Според участниците годишната карта за градски транспорт се нуждае от по-добра рекламна кампания, за да достигне до повече хора. Друго предложено решение беше въвеждането на мини-моделиране на трафика, основаващо се на градската транспортна схема, на ниво кръстовище или отделни ремонтни дейности по пътищата, позволяващи по-ефективно регулиране на транспортните потоци.

Дончо Барбалов, заместник-кмет на София, представи предизвикателството за балансиране на технологичните иновации и техните социални ефекти. Гражданският творчески процес доведе до идеи за нов тип облачна свързаност на публичните масиви данни; фотоволтаични инсталации „Соларен град“, ангажиращи граждани от маргинализирани групи; център за кариерно ориентиране и консултиране, подпомагащ младите хора да създадат подходяща за бъдещето кариера.

Отправилите предизвикателствата политици и експерти приветстваха приноса на гражданите за очертаване на политическите решения, който повишава и отчетността на политици и администрация. Софийската работилница за иновации, проведена като партньорство между Столична община, Асоциация за развитие на София, Зелена София и Софийски университет, успя да създаде платформи за обсъждане на развитието на предложените предизвикателства и идентифицирането на нови задачи. За да се улесни този процес, Йорданка Фандъкова, кмет на София, и Чарлина Вичева, заместник-генерален директор на Съвместния изследователски център, подписаха Меморандум за разбирателство между София и СИЦ в областта на чистия въздух, изменението на климата, транспорта, цифровата трансформация, киберсигурността.

    

    

Модел за прогнозиране замърсяването на въздуха в София чрез гео логации

По време на Софийската работилница за иновации бе представен модел за прогнозиране замърсяване на въздуха в София, като се използват данни от официалните и гражданските измервателните уреди.

Прогнозният модел, резултат от изследването, е насочен към обществеността и се опитва да намери решение на някои от широко дискутираните предизвикателства, свързани с недоверие към данните за замърсяването на въздуха от различни измервателни станции. Моделът е изработен от екип специалисти от Стопански факултет на СУ по поръчка на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на ЕК. Авторите на модела доц. Боряна Пелова и доц. Ангел Марчев“ споделиха, че „Съществува недоверие от определена група граждани към данните от официалните източници. В същото време популярността на гражданската система на сензорите за качеството на въздуха се основава главно на факта, че данните са ориентирани локално (квартала по квартал) и те дават на местните жители на София някакъв местен контекст и разбиране. Важно е да се подчертае, че никой не оспорва огромното техническо превъзходство на официалните измервателни станции над сензорите за граждански мрежи, но популярното мнение е, че петте официални станции не отговарят на нуждите на гражданите за прогнозиране на времето и на място.“

Също така прогнозният модел използва допълнителни данни от метеорологичната обстановка (прогноза за времето) и топографски сателитни данни. Когато бъдат прогнозирани качествените резултати, данните се картографират в гео-локации на София.

"Това са добре похарчени пари", каза г-жа Чарлина Вичева, зам.-директор на Генерална дирекция "Съвместен изследователски център" на ЕК (JRC), след като чу представянето на Модела за прогнозиране замърсяването на въздуха в София чрез гео локации. Данните и методологията вече са публикувани на sofiaPM10.report и могат да се ползват от всеки.

    

Европейски диалог за Софийски Смарт офис


Лидери от градовете Прага, Виена, Талин, Асперн (Австрия), Тампере (Финландия) се срещнаха на 26 март, 2019г. в София Лаб със столични общински съветници, представители на Асоциация за развитие на София и Зелена София, общински предприятия и структури, за да споделят какво са научили по пътя си към "умно управление". Развитието и модернизацията на големите градове задължително водят след себе си и нов тип проблеми. Най-доброто решение за тях се крие в термина "интелигентен град". Това не означава единствено куп нови технологии, а по-скоро нов начин на мислене.

Доминик Вайс, ръководител на агенцията за градски иновации Smart City, Виена; Тоомас Сеп, ръководител на градския офис в Талин; Михал Краус, директор на звено "Умен град", община Прага; Сепо Хаатайя, директор направление Умен град в Тампере; Франс-Антон Вермаст, посланик Умен град на Амстердам; Марко Стеинберг, Хелзинки, посъветваха представителите на София какво да взимат предвид в изграждането на собствената си визия за "интелигентен град" и смарт офис.

 

    

Как нашите деца използват интернет по безопасен начин?


Софийският форум за сигурност в партньорство със Столичната община (Асоциация за развитие на София) и РУО София-град обявяват анкета сред учениците от столични училища на възраст от 11 до 18 години (от 5-ти до 12-ти клас). Проучването се провежда във периода от 26 март до 15 април 2019г. Резултатите от изследването ще послужат за планиране на серия от инициативи, които целят да повишат знанията и уменията на учениците да използват интернет по безопасен начин. Анкетата може да бъде попълнена тук: bit.ly/anketabg

Асоциация за развитие на София представи Софийски иновационен фонд като добра практика на партньорска среща по проект „Финанси за социална промяна“

На 21ви март 2019 в Карлсруе, Германия се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“ на тема „Обмен на знания за общественополезната подкрепа за насърчаване на социалните предприятия“. Осемнадесет представили на партньорските организации от Унгария, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Молдова представиха добри практики, довели до промяна в политиките на местно и национално ниво. Като партньор по проекта Асоциация за развитие на София представи Софийския иновационен фонд, който е добър пример за успешно публично-частно финансиране на социални иновации. Участниците обмениха опит и обсъдиха в детайли силните и слабите страни на практиките. Представените практики и извлечените поуки ще дадат основа за оценка на готовността за инвестиции със социална насоченост в Дунавския регион на Европейски съюз.

Проектът се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Дунав, ЕRDF. Повече информация можете да видите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

      

София разработва нов европейски инструмент - Дигитален квартал

София като един от координаторите на партньорството Дигитален преход в рамките на Европейския градски дневен ред разработи заедно с Оулу, Финландия, и Естония План за действие с пилотни проекти, чиито резултати да послужат за по-добри европейски политики в областта на законодателство, финансиране и образование в цифровия свят.

Един от инструментите, за който София пое лидерска роля, е наречен Дигитален квартал. В общество, където все повече зависим от достъпа си до информация, ако нямаш достъп до технологии и умения да си служиш с тях, може да останеш в дигиталното средновековие. Това се нарича дигитално разделение, и преодоляването му е ключово за местното развитие.

Столична община, Асоциация за развитие на София и Столична библиотека проведоха разширена консултативна среща и семинар на 21 март, 2019, в СофияЛаб, в която се включиха около 30 експерти от местната власт, държавни институции, академични среди, неправителствени организации, бизнес. Целта на семинара беше да очертае конкретни мерки за преодоляване на дигиталното разделение като повече места за обществен достъп до технологии и цифрови услуги, повече обучен технически персонал в услуга на гражданите, програми за обучение и надграждане на умения.

    

 

Страница 10 от 40

Нагоре