AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Проект ФИНАНСИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

ФИНАНСИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Социалното предприемачество става все по-значим елемент от днешната икономическа обстановка, в която нарастващи социални промени (Световен икономически форум, 2017 г.) срещат недостиг на публични ресурси в много държави. От своя страна, Дунавският регион изостава значително от световните тенденции в сферата на социалното предприемачество и инвестиции със социално въздействие (Годишна анкета на Европейската асоциация за рискова филантропия, 2016 г.). Според статистики, едва 2% от световните инвестиции със социално въздействие (които имат потенциал да достигнат 450 милиарда евро до 2019 г.) се насочват към социални предприятия от Дунавския регион, сравнено със 78% насочени към Западна Европа. Данните показват, че в Дунавския регион липсват „смесени“ финансови инструменти, които да съпътстват отпускането на безвъзмездни средства с нови форми на финансиране (рисков капитал, акции, инвестиции с въздействие, микрокредит и набиране на средства). Освен това липсват инвеститори и политики в подкрепа на подобряването на пазарите за инвестиции със социално въздействие.

Проектът „Finance4SocialChange” събира академичния, публичния, бизнес и гражданския сектор в мултидисциплинарно партньорство от 14 партньори от 12 държави и 6 асоциирани партньори от цяла Европа, които ще допринесат за подобрено изучаване на политики, и разработва практически решения за социално инвестиране, за да се оформи регулационната рамка за правилното функциониране на този сектор в Дунавския регион. Един от партньорите по проекта е Асоциацията за развитие на София.

Finance4SocialChange работи за създаването на първата „Стратегия за инвестиции със социално въздействие в Дунавския регион“, като подкрепя повече социални иновации и социални предприятия, готови да получат инвестиции. Проектът предвижда 130 часа „смесени“ обучения чрез „Транснационалната академия за инвестиции със социално въздействие“ и организира първото „Бизнес план състезание“, подготвително състезание за инвестиционна готовност, финансирано с 200 000 евро инвестиционен капитал. Ще бъде основан и „Обществен съвет за инвестиции със социално въздействие“, специален менторски състав, който ще напътства растящи социални предприемачества и ще продължи своята дейност след приключването на проекта, като стане част от Глобалната мрежа за социално предприемачество.

Finances4SocialChange е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI)

Може да проследите дейностите на проекта тук: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Нагоре