AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Карти на потреблението на твърди горива oт домакинствата

 

 

 

Карта на сградите с източник на отопление с нафта, въглища или дърва, на територията на Столична община. Автор: Център за научни изследния и проектиране - УАСГ. Източник на данни: НСИ, преброяване 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта на емисиите фини прахови частици (ФПЧ) с източник на отопление нафта, въглища или дърва за 1 година, на територията на Столична община. Автор: "УАСГ-ЦНИП" ЕООД. Източници на информация: НСИ, 2011; Copernicus Data Access, UrbanAtlas, 2015: "ГИС-София" ЕООД", "Инвентаризация на емисиите на парникови газове на Столична община за 2015г.", Denkstatt България; "EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта на емисиите на азотни окисиди (NOx) на домакинства с източник на отопление нафта, въглища или дърва за 1 година, на територията на Столична община. Автор: "УАСГ-ЦНИП" ЕООД. Източници на информация: НСИ, 2011; Copernicus Data Access, UrbanAtlas, 2015: "ГИС-София" ЕООД", "Инвентаризация на емисиите на парникови газове на Столична община за 2015г.", Denkstatt България; "EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016

Нагоре