Оценка на иновационния потенциал на София


Екипите, които работят по прилагане на Стратегията за интелигентна специализация на София, се събраха на 12 юли 2018 г. да обсъдят изпълнението и напредъка по мерките. Повод за срещата беше ново изследване - индекс на иновационния потенциал на града, изработено специално за целите на стратегията от Института за пазарна икономика в партньорство с Асоциация за развитие на София.

Проучването показа удвояване на инвационния потенциал на София за периода 2008 - 2016 г., много добро развитие в областта на човешките ресурси, на научната инфраструктура и особено многократното повишаване на частните инвестиции в НИРД. Като предизвикателства и слабости се очертават сравнително ниското качество на научния продукт, патентите, ниската икономическа активност на младите хора.

Резултатите от проучването ще залегнат в отчета на дейностите по изпълнение на стратегията, както и нови мерки в плана за действие.