AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СОФИЯ Е ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКА СРЕЩА ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО „ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД“

На 7 и 8 юни Столична община (Асоциация за развитие на София) домакинства работна среща от партньорството ‚Дигитален преход“. София е координатор на това партньорство заедно с Естония и финландския град Оулу.

Инициативата е част от „Градският дневен ред за ЕС“, който се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.
Основната му цел е да подобри съществуващите политики в областта на законодателството, образованието и европейското финансиране и да повиши ефективността им чрез въвеждане на нови мерки.

Градският дневен ред за ЕС ще създаде нови форми на взаимодействие, фокусирайки върху градските проблеми и предизвикателства с европейско измерение.

Основният механизъм за изпълнение на Градския дневен ред на са тематичните партньорства. В рамките на тези партньорства Европейската комисия, държавите-членки, европейските градове ще работят заедно за засилването на градското измерение на европейските политики.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетно теми, определени в Градския дневен ред за ЕС.

София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход.

Целта на партньорството Дигитален преход е да подобри обществените услуги за граждани и да създаде нови бизнес възможности.

Основните панелни дискусии в София са:
• Е-управление;
• Нови умения и обучението на бъдещето;
• Стандартизация на бази данни и съвместимост;
• Градско планиране;
• Здравните и социални грижи на бъдещето;
• Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж;
• 5G и други ключови базови технологии

Елен Герджиков, председател на СОС и председател на УС на Асоциация за развитие на София даде старт на международната среща:

          „Ние говорихме за интелигентни градове, сега говорим за интелигентно общество. Градовете имат отговорността да играят решаваща роля за създаването на интелигентно общество, не само като използват и прилагат технологични решения и свързани с това нови услуги, но и като силени партньори и посредници на дигиталния преход.“

Повече от 40 представители на местни и национални власти от европейски градове и държави се събират в София, за да изработят план за действие и препоръки за промяна на политики, които съдействат и подпомагат процесът на дигитален преход в Европа.

Вдъхновяваща реч на Пламен Русев (основател на Webit) пред участниците в партньорството „Дигитален преход“:

          „Ако говорим за бъдещето, трябва да мислим как да овластим младите хора, защото те вярват, че могат да променя света“. Пламен Русев подчерта огромния потенциал, който има в София, България и Източна Европа. Потенциал в областта на дигиталните иновации и технологиите. „Не случайно София е един от координаторите на партньорство Дигитален преход, защото нашият град вече се утвърждава като СОФИЯ - ДИГИТАЛНА СТОЛИЦА.“

    

София бе избрана за съ-координатор на партньорството Дигитален преход в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

София бе избрана за съ-координатор на партньорството Дигитален преход в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС заедно с Естония и Оулу, Финландия.

В края на 2016 година ще бъдат избрани държави-членки и европейски градове, които да се присъединят към партньорството.

Пактът от Амстердам, с който се създава Градският дневен ред за ЕС е приет на 30 май 2016. В центъра му са развитието на 12 партньорства във връзка с 12 предизвикателства пред градовете. Партньорствата ще дадат възможност на градовете, държавите членки, институциите на ЕС и заинтересованите страни, например НПО и бизнес партньорите, да работят заедно на равни начала, за да намерят общи начини за подобряване на градските райони в Европейския съюз.

В съответствие с ангажимента на Комисията за по-добро регулиране, плановете за действие, разработени в рамките на партньорствата, ще бъдат съсредоточени върху по-ефективно и по-последователно прилагане на съществуващите политики на ЕС в градовете, например в областта на околната среда, транспорта и заетостта. Те ще са насочени и към улесняване на достъпа до финансиране от ЕС, насърчаване на комбинирането на средства от различни фондове на ЕС, разширяване на базата от знания по въпросите на градоустройството и обмен на добри практики.

София участва в първата среща на координаторите в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

 

София участва в първата среща на координаторите в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

Европейската комисия събра в Брюксел всички координатори от дванайсетте партньорства и представители на държавите-членки, председателстващи ЕС, Секретариата на Градския дневен ред да дискутират очакваните резултати от работата на партньорствата.
Предстои изготвянето на встъпителен доклад за основните приоритети на работата на партньорството и да ги обсъди през февруари месец с останалите държави-членки и градове, които ще участват в партньорството.

Нагоре