AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Оценка на иновационния потенциал на София


Екипите, които работят по прилагане на Стратегията за интелигентна специализация на София, се събраха на 12 юли 2018 г. да обсъдят изпълнението и напредъка по мерките. Повод за срещата беше ново изследване - индекс на иновационния потенциал на града, изработено специално за целите на стратегията от Института за пазарна икономика в партньорство с Асоциация за развитие на София.

Проучването показа удвояване на инвационния потенциал на София за периода 2008 - 2016 г., много добро развитие в областта на човешките ресурси, на научната инфраструктура и особено многократното повишаване на частните инвестиции в НИРД. Като предизвикателства и слабости се очертават сравнително ниското качество на научния продукт, патентите, ниската икономическа активност на младите хора.

Резултатите от проучването ще залегнат в отчета на дейностите по изпълнение на стратегията, както и нови мерки в плана за действие.

 

      

Нагоре