AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Положителни отзиви за София от работното посещение на 25 представители на европейски градове и региони

В периода 19 -22 април представители на европейски градове и региони изучаваха опита на София в областта на публично-частните партньорства в сферата на културата.

Визитата е част от инициативата "Култура за градове и региони", изпълнявана от EUROCITIES, KEA и ERRIN, чрез която Фонда за иновации в културата бе избран за една от 15-те добри европейски практики, в които се провеждат учебни пътувания. Домакин на визитата бе Столична община чрез Асоциация за развитие на София.

Идентифицирани добри практики за трансфериране:

Силно изявено споделено лидерство в културните процеси в града: политическа воля, подкрепа и участие от страна на художествения сектор, бизнеса и гражданското общество. Споделена визия и воля за развитие. Важна роля на културата не само сама по себе си (което би могло да доведе до обособяването й и в крайна сметка до известно маргинализиране), а и в основните стратегически документи на града за икономическо развитие (Стратегията за интелигентна специализация) и социално развитие.
Нетипично за Европа, местната власт има водеща роля в изграждането на взаимоотношения с частния сектор чрез Фонда за иновации, Бизнес съвета към кмета и др. Това води до повече частно участие във финансиране на културни и художествени проекти и процеси, взаимоотношения на доверие и обединяване на ресурси за благото на града и неговите жители и гости. Важен научен урок е работата едновременно с отделни фирми-дарители и с бизнес асоциации, което подпомага достигането до по-голяма аудитория, институционализация на постигнатото.
Важна роля на организация-посредник - Асоциация за развитие на София - която говори езика и на бизнеса, и на администрацията, и на художествените среди и по такъв начин улеснява процесите на сътрудничество.
• Самият публично-частен Фонд за иновации в културата е най-добра практика, която да бъде трансферирана. Иновативно в него е структурата му на управление, гъвкавостта, подкрепата за рискови начинания и допускане на възможността за неуспех, допускането на индивидуални грантове (недопустими в по-голямата част от участващите градове), както и цялостното позициониране на Фонда като инструмент, насочен към иновациите и бъдещето и променящ статуквото. Тази съвкупност дава възможност на Фонда да постига съществени резултати въпреки относително малкия си бюджет, може би най-важният от които е създаване на общност.
Усилия на града (общината) за пространствено разпределение на инвестициите в културни и художествени проекти - в различни квартали и общности, независимо от бюджетите на програмите. София полага тези усилия на фона на преобладаващата европейска тенденция за концентриране на инвестициите в "художествени квартали" в градовете, като несъмнено така се дава възможност за повече достъп до културно участие.
Ангажимент на града (общината) да промотира и полуляризира художествени проекти и събития (чрез реклами на ракети, интернет сайтове и социални медии, електронни бюлетини, подпомагане на достъпа и отразяването в медиите и др.) - огромна помощ за културните оператори, която не се предлага от участващите европейски градове.
Ангажимент на града (общината) да инвестира в повишаване капацитета на културните оператори чрез Академията за мениджмънт в културата.
• Много вдъхновяващи примери как артистите са източник на иновации: продажбата на билети в консервни кутии от София Филм Фест, с която се стига до нови аудитории; персонажът Музейко, който анимира комуникацията в Музейко; интерактивни и креативни дейности с кирилските букви в Читалнята; новият подход в градските туристически обиколки на Фрий София Тур и много други.
Ангажимент на града (общината) да използва всяка допълнителна възможност (напр. коктейл), за да промотира социални каузи и насърчи социалната интеграция.

Препоръки към София:

• Специфични препоръки към Фонда: да въведе менторство за бенефициентите, голяма част от които са млади организации/артисти с ограничен опит.
• Столична община да учреди постоянен екип с представители на различни дирекции, които да бъдат запознати с подкрепяните проекти и да оказват съдействие за осъществяването им според правомощията на съответната дирекция (пример - община Бирмингам).
Столична община да улесни процеса на реновиране на пространства-общинска собственост за и чрез култура. Възжможен модел би бил community asset transfer от община Бирмингам.
• Столична община да въведе устойчива система за измерване, набиране на данни и оценка на културни проекти и процеси. Съществуват редица добри европейски примери от различни градове.
• Столична община да разшири партньорствата си в национален мащаб например по отношение на разработване и приемане на национална стратегия за развитие на културата, взаимодействие с университетите (необходимостта е видна например от филмовото училище на Ню Бояна) и др.
• Столична община да се подготви за все по-нарастваща интернационализация и глобализация с проекти и процеси за социално включване, езиков достъп, международен маркетинг, без да се пропуска възможност за участие в европейски и международни проекти и като използва пълноценно членството си в значими европейски мрежи.

 Докладът можете на прочетете на: 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/resources/Study-visit-10-Sofia-20-22-April-2016-WSWE-A8RL9X

 

25 представители на европейски градове и региони ще се учат от опита на София в областта на публично – частните партньорства в културата

Учебното посещение (19-22 април 2016) е част от инициативата "Култура за градове и региони", изпълнявана от EUROCITIES, KEA и ERRIN, чрез която Фонда за иновации в културата бе избран за една от 15-те добри европейски практики, в които се провеждат учебни пътувания. Домакин на визитата е Столична община чрез Асоциация за развитие на София.

Целите са:
• да се идентифицират съществуващите добри практики в културата като ключов елемент от стратегиите за градско развитие;
• да се промотира обмена на знание;
• да се даде гласност на успешните примери на инвестиции в култура;
• да се планират политики и пътища за тяхното осъществяване.

Представители на над 15 европейски градове и региони ще се запознаят с опита на София и ще преценяват кои от практиките могат да бъдат приложени в техните градове. Основните теми на работните срещи са:

• Публично-частен фонд за иновации в културата;
• ПЧП в публичното финансиране за изкуство и култура;
• ПЧП в повишаване капацитета на културни оператори;
• ПЧП в реновиране на пространства за изкуство и култура;
• Частни и държавни инвестиции в култура и градска подкрепа за тях.

 

Програмата можете да видите ТУК.

Представителите на градовете и регионите, избрали София за учебно посещение можете да видите ТУК.

Дизайн мислене за решаване на градски предизвикателства

Днес заедно с общински съветници от Столичния общински съвет и колеги от дирекциите по здравеопазване, култура и образование, по метода на дизайн мисленето идентифицирахме софийски предизвикателства в сферите на културно-историческото наследство, образованието и здравеопазването.

Експертите от Innovation Starter ни преведоха през процеса на идентифициране на предизвикателства, измисляне на идеи, тестване.

Протопитирането ще оставим на младите хора, които ще поканим да участват в Столичен хакатон за иновации.

Столична община чрез Асоциация за развитие на София и Фонда за иновации и в партньорство с Innovation Starter и Академията за иновации ще организираме на 9 и 10 юни Столичен хакатон за иновации.

Иновативното решаване на конкретни градски проблеми чрез организиране на състезания е част от проекта на Фонда за иновации "Развитие на дарителството в местната общност", подкрепен от Фондация "Работилница за граждански инициативи".

 

 

Започна новата учебна година на Академия за мениджмънт в културата

  Изключително разнообразен е профилът на участниците в Академията за мениджмънт в културата 2016 – 2017, която започна днес, 4 април.

Те са от преводачи до продуценти на акапелен ансамбъл, от критици до куратори на съвременно изкуство, от специалисти в работа с културни малцинства до експерти човешки ресурси и финанси на културни организации.

Всички те са обединени от общото си разбиране, че сферата на изкуството и културата трябва да се управляват професионално и да носят приходи.

Тази година се разшири и географският обхват на Академията, освен от София и Пловдив, участват и мениджъри от Стара Загора, Дупница, Велико Търново и Белград.

Академия за менджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет и с културните институти на Австрия, Великобритания, Испания, Полша и Чехия.

Програмата цели да обогати знанието и уменията на мениджърите в културата от общински и независими културни институции и организации. Тя включва 23 участници от общински културни институции в София, от независими културни организации (НПО) от цялата страна и от културния сектор на Сърбия.

Академията за мениджмънт в културата се провежда за трета поредна учебна година.

АКАДЕМИЯТА ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА ВЕЧЕ Е МЕЖДУНАРОДНА

На 4 април 2016г. в 9.00ч започва новата учебна година на Академията за мениджмънт в културата. Това е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет и с културните институти на Австрия, Великобритания, Испания, Полша и Чехия.

Програмата цели да обогати знанието и уменията на мениджърите в културата от общински и независими културни институции и организации. Тя включва 23 участници от общински културни институции в София, от независими културни организации (НПО) от цялата страна и от културния сектор на Сърбия.

Темите, които ще бъдат дискутирани на първия курс, са свързани с добавената стойност на културата, правни въпроси, интелектуална собственост и авторски права в изкуството и културата, работа с медии, дебат и водене на преговори, спонсорство, отчетност. Тези теми участниците ще дискутират заедно с проф. Карстен Винтер, проф. Георги Димитров, Бойко Василев, Бисер Златанов, Петър Петров, Леони Ходкевич.

Повече информация ТУК.

 

Асоциация за развитие на София награди 7 СОУ "Св. Седмочисленици" за„най-добър проект за провеждане и организация на училищен спортен празник”

Днес най-креативните идеи на ученици от столичните училища в сферата на спорта и младежки доброволчески дейности получиха подкрепата на Столична община. Председателят на Асоциация за развитие на София и на Столичен общински съвет Елен Герджиков връчи наградата на Асоциация за развитие на София за „най-добър проект за провеждане и организация на училищен спортен празник" на 7 СОУ "Св. Седмочисленици".

 

Страница 7 от 26

Нагоре