AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

АРС започва нов проект по програма Хоризонт 2020

Асоциация за развитие на София започва работа по нов проект по програма Хоризонт 2020 – CICERONE. Проектът събира управляващи органи на програми, изследователски организации и други заинтересовани, за да създадат платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика. Партньорството отразява разнообразието от регионални контексти. То включва 24 партньора от 13 държави-членки на ЕС, Швейцария и Тайван, водени от Европейския институт за иновации и технологии – Климат.

Ще бъде направен първоначален преглед с цел по-дълбоко разбиране на състоянието, мапиране на заинтересованите страни, съществуващите приоритети за НИРД и финансиращите и правни механизми. Ще се разработи методология за приоритизиране в подкрепа на анализа на изпълнението на настоящите програми, за да се очертаят синергии, празноти и дублиране, и ще се формулират пътища за подобрение. Идентифицираните добри практики ще бъдат основата за дефиниране на препоръки за публични политики. Ще бъде изработен Стратегически дневен ред за изследвания иновации, както и наръчник за политики за промотиране на приоритетите и насърчаване на приемането им от вземащите решения. Проектът ще изгради основата на бъдещата платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика, ще дефинира стратегическата й роля, управлението, възможните правни рамки, и ще създаде финансово устойчив модел за съществуването й.

Софийска лаборатория за интеграция

След приключване на интеграционния одит на София, в който над 100 граждани оцениха политиките и практиките на града за гражданите на трети страни и мигрантите и интеграцията им, Асоциация за развитие на София и фондация РискМонитор организираха Софийска лаборатория за интеграция на 30 и 31 октомври 2018 г. В Банкя.

Лабораторията събра 18 експерти от ключови сектори за интеграцията: работна заетост, обучение и образование, социални науки, градско развитие, сигурност, НПО  и организации на мигранти и граждани на трети страни. Участниците разработиха трите най-вероятни сценарии за гражданите на трети страни в София през следващите 3 до 5 години: техния брой, икономическа и социална активност и интеграция, капацитета за приемане на местната общност. За всеки сценарий експертите предложиха действие и мерки за местното самоуправление, които да позволят на града да се подготви и да посрещне ефективно предстоящите развитие.

Сценариите и политическите препоръки, изработени в Софийската лаборатория за интеграция, ще бъдат основата на Софийския дневен ред за интеграция – пътната карта за подобряване на визията и услугите в града.

Софийската лаборатория за интеграция е част от проекта Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК.

       

 

АРС се включи в Европейския месец на киберсигурността


Защо е важно обучението по киберсигурност да се интегрира в обучителните програми за средни и висши училища? Каква е ролята на неформалното образование в този процес вкл. чрез иновационни лагери, хакатони, специализирани курсове? Как могат да бъдат пренеси добри практики от утвърдени сфери в това ново поле с критична важност за цифровата трансформация на енергетиката и обществото като цяло? Това бяха част от въпросите, дискутирани на конференция “Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура” на 26 октомври 2018. Светлана Ломева беше панелист, а конференцията, организирана от Националната браншова организация за електрическа мобилност. В събитието се включиха също и Еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, депутати, заместник-министри, кметове, експерти.

Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба"


Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която ще се проведе на 26 октомври от 10:00ч. на ул. Сердика №1, ет.3. Проектът е финансиран от програма "Европа" на СО и се изпълнява от НПО Линкс. Очакваме всеки, който има какво да допринесе по темата.

Повече информация за събитието може да видите ТУК.

 

Динамичната обучителна програма в действие


На 23 и 24 октомври 2018 Софийската младежка иновационна лаборатория беше домакин на обучение на предприемчиви млади хора, защитаващи социална кауза. Участниците учиха и практикуваха най-важните аспекти на финансовата грамотност и управление, фондонабиране, краудфандинг за социални каузи. Обучението беше организирано в партньорство с УНИЦЕФ. Младежката иновационна лаборатория е създадена в рамките на проект "Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Софийска работилница по проект Финанси за социална промяна

На 19 октомври 2018 Асоциация за развитие на София покани 10 предприемачи и експерти в областта на социалното предприемачество и финансиране на работилница по проект Финанси за социална промяна. Събитието събра регионалната група на заинтересованите, за да дискутират бариерите пред разрастване на социалните предприятия, добрите и лошите практики, недостига на умения и нишите за разработване на публични политики.

Според участниците социалното предприемачество е предимно отговор на социални нужди, които не са отразени добре от публичния или частния сектор, както и фактор за социална трансформация и призвание за социална активност. Социалните предприемачи са най-активни в областите на социалните акции, обучението, личните услуги, храната и социалната кохезия.

Предизвикателствата, с които се сблъскват, са недостатъчно финансиране, проблеми в законодателната база и липса на приемлива методология за измерване на социалното влияние. Предприемачите не се чувстват конкурентоспособни в национален и международен план. Нуждите за развитие на уменията са много разнообразни, но предпочитаната форма на обучение е такава, която води до сертифициране.

Резултатите от работилницата ще бъдат използвани за изработване на Дунавска стратегия за финансиране на социалното предприемачество през 2019.

Проектът се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Дунав, ЕRDF, IPA II, ENI и унгарското правителство. Повече информация можете да видите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Страница 3 от 28

Нагоре