AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Асоциация за развитие на София започва нов проект за противодействие на езика на омразата

logo ce-bg-pantone-lrАсоциация за развитие на София е водещ партньор по двугодишен проект – Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет, финансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие”, който стартира на 1 октомври 2016 г. и приключва  на 30 септември 2018 г.

Проектът се изпълнява от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни: Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM  - IUL (Италия), the Languages Company (Великобритания), Center for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers (Румъния), Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Гърция).

Проектът третира въпроси, свързани с езика на омразата, в частност – речта на омразата в интернет, насочена срещу мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище, в седемте участващи страни. Инициативата адресира необходимостта от един по-ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет чрез споделяне и разпространяване на добри практики. Проектът се фокусира върху 1) изграждане на коалиции с участието на множество заинтересовани страни за разработване на контранаративи за отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци и 2) разпространение на  положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена осведоменост.

Основната цел на проекта е да засили реакцията на гражданско общество на национално и европейско ниво по отношение на словото на омразата, посредством активното ангажиране на местните общности в създаването и споделянето на силни контранаративи срещу ксенофобските изказвания. 

Проектът също така цели:

• да състави и сподели добри практики за противодействие на разпространението на речта на омразата срещу мигрантите, бежанците и малцинствата в интернет чрез кампании за повишаване на осведомеността;
• да представи нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да се подпомогнат националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и антидискриминационни политики;
• да насърчи споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа;
• да образова и обучава целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.

Основните дейности по проекта включват:

• извършване на оценки на страните и сравнение на практиките за противодействие на речта на омразата в интернет;
• извършване на анализ на медийно съдържание във всяка от участващите страни и сравнение на резултатите, за да се анализира разпространението на езика на омразата срещу мигранти и бежанци в интернет;
• създаване на национални коалиции от държавни и недържавни актьори за противопоставяне на словото на омразата в интернет;
• обучителни събития с представители на целевите групи;
• разработване на обучителни модули и споделяне на практики между партньорите;
• национални обществени кампании за позитивни послания и повишаване на осведомеността за речта на омразата във всяка страна;
• създаване на интернет страница и интерактивна платформа с ресурси по въпросите, свързани с езика на омразата;
• заключителна международна конференция.

София спечели престижно домакинство

След оспорван дебат и напрегнато гласуване София спечели домакинството на изнесен семинар на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) към Комитета на регионите. София предложи актуална тема и атрактивна програма, с което спечели подкрепата на около две трети от членовете на комисията.

През май 2017г. в София ще се съберат представители на европейски градове и региони, за да работят по основната тема на семинара „Ролята на културата за социалното включване, социалните иновации и интеркултурния диалог". Те ще се запознаят и поучат от опита на София в областта на управление на културни процеси, иновативни публично-частни партньорства за финансиране на култура, преобразяване на градската среда чрез арт инсталации и инициативи.


София печели за втори път подобно домакинство. През 2011г. София бе домакин на конференция по темата „Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони: http://www.sofia-da.eu/en/conferences/the-importance-of-culture-for-the-development-of-europe%E2%80%99s-regions-and-cities.html.


Кандидатурите и за двете събития бяха внесени в Комисията и защитени успешно от г-жа Малина Едрева, постоянен представител в Комитета на регионите и председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет.

Партньори по проект ИноБридж оценяваха Софийския публично-частен фонд за иновации като инструмент на политиката в областта на НИРД и иновациите

IMG 5242Експерти и партньори по проект ИноБридж оценяваха Софийския публично-частен фонд за иновации като новаторски инструмент на политиката в областта на НИРД и иновациите по време на 2-рия семинар за обмен на знания между регионите, който се проведе в София на 14 – 16 септември 2016 г.

В рамките на семинара експертите проведоха партньорска проверка на иновативността на инструмента, обсъдиха направените изводи от нея и оцениха как се комуникира той. Проверката включваше също и посещения на място в Музейко и София Тех Парк.

Инструментът - Софийския публично-частен фонд за иновации - е първият по рода си в България. В него се предлага модел на публично-частно партньорство, за да се осигури достъп до финансиране за по-иновативни и рискови културни и творчески проекти. Фондът е признат за добра практика от EUROCITIES през 2015.

Партньорската проверка високо оцени Фонда по отношение на неговата организация, функциониране и иновативност, а също така и като модел за подражание.

Участници в събитието бяха представители на организациите – партньори по проекта: Регионално правителство на провинция Долна Австрия – водещ партньор, Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (FUESCYL), Автономна провинция Болцано - Южен Тирол, Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция, Съвет на регион Тампере, Регионална агенция за развитие на Алентежо (ADRAL), Асоциация за развитие на София, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Регионално самоуправление на регион Малополска.

ИноБридж е проект по ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който събира девет партньори от осем европейски държави. Насочен е към общи потребности, свързани с иновациите и регионалната конкурентоспособност с фокус върху недостатъчното използване на резултатите от научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) от малките и средни предприятия (МСП) и затруднения им достъп до резултатите от публични НИРД. Увеличаването на конкурентоспособността на МСП чрез усъвършенстване на свързаните инструменти е в основата на проекта ИноБридж. Ето защо университетите, изследователските и технологичните организации, факторите за трансфер на бизнес знание и комерсиализация на резултатите от публични НИРД като регионалните и местни власти са съставна част от подхода на ИноБридж.

ДИСКУСИЯ „ИНОВАЦИИТЕ В КУЛТУРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ"

pokana diskusia 2016smСдружение „ТОЛКОВА БЛИЗО,ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ” и АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” организират дискусия на  тема „ИНОВАЦИИТЕ В КУЛТУРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ” – 21 септември, 10-12 часа, ет. 3, НДК.

Целта на дискусията е да постави въпроси и търси решения за европейското измерение на иновативното културно предлагане и управление на артистични събития в София и региона. Иновациите в културния мениджмънт стават ключови за съвременното изкуство, културния обмен на европейско и световно ниво, както и за икономическия принос на културните и творчески индустрии. Как иновациите в културния мениджмънт  допринасят за развитието на процесите на отварянето на града към европейската и глобална културна комуникация, разбирани като процеси на активно, видимо участие в създаването, разпространението, потреблението на културни продукти и политики? Можем ли да споделим български добри практики в областта на културния мениджмънт, които са иновативни  както на местно, национално, а защо не и на европейско ниво?

За пореден път дискусията ще очертае колко близо и колко далеч е София от иновативните решения в културния мениджмънт на европейски и световни културни оператори и творчески индустрии.

В дискусията ще участват експерти, културни мениджъри, продуценти, артисти. Дискусията е отворена за всеки, който има мнение по темата, мисли креативно, иска да сподели опит и търси по-добрите и иновативни решения.

Дискусията е част от дългосрочно партньорство между екипа на проекта „Толкова близо, толкова далече” и Асоциация за развитие на София, което е устойчиво и се надгражда във времето. До сега съвместно са реализирани две тематични дискусии в рамките на изложбите през 2013-2014. През 2013 г. темата „София: Толкова близо, толкова далече” привлече участието както на съвременни български художници от чужбина, включени в изложбата, така и представители на артистични и академични среди. През 2014 г. темата бе "Съвременното изкуство: Толкова близо, толкова далече", организирана от  екипа на изложбата, Национален дарителски фонд „13 века България “ и Асоциация за развитие на София, когато бяха интерпретирани теми в областта на новите предизвикателства пред разпространението и възприемането на съвременното изкуство.

За повече информация: www.soclosesofar.net

Партньори по проект ИноБридж ще оценяват Софийския публично-частен фонд за иновации като инструмент на политиката в областта на НИРД и иновациите

InnoBridge Експерти и партньори по проект ИноБридж ще оценяват Софийския публично-частен фонд за иновации като новаторски инструмент на политиката в областта на НИРД и иновациите по време на 2-рия семинар за обмен на знания между регионите, който ще се проведе в София на 14 – 16 септември 2016 г.

В рамките на семинара експертите ще проведат партньорска проверка на иновативността на инструмента, ще обсъждат направените изводи от нея и ще оценяват как се комуникира той. Проверката ще включва също и посещения на място в Музейко и София Тех Парк.

Инструментът - Софийския публично-частен фонд за иновации - е първият по рода си в България. В него се предлага модел на публично-частно партньорство, за да се осигури достъп до финансиране за по-иновативни и рискови културни и творчески проекти. Фондът е признат за добра практика от EUROCITIES през 2015.

Участници в събитието са представители на организациите – партньори по проекта: Регионално правителство на провинция Долна Австрия – водещ партньор, Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (FUESCYL), Автономна провинция Болцано - Южен Тирол, Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция, Съвет на регион Тампере, Регионална агенция за развитие на Алентежо (ADRAL), Асоциация за развитие на София, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Регионално самоуправление на регион Малополска.

ИноБридж е проект по ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който събира девет партньори от осем европейски държави. Насочен е към общи потребности, свързани с иновациите и регионалната конкурентоспособност с фокус върху недостатъчното използване на резултатите от научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) от малките и средни предприятия (МСП) и затруднения им достъп до резултатите от публични НИРД. Увеличаването на конкурентоспособността на МСП чрез усъвършенстване на свързаните инструменти е в основата на проекта ИноБридж. Ето защо университетите, изследователските и технологичните организации, факторите за трансфер на бизнес знание и комерсиализация на резултатите от публични НИРД като регионалните и местни власти са съставна част от подхода на ИноБридж.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЛАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 На Международния ден на младежта, 12 август, Столична община ви кани да се включите в общественото обсъждане на изготвения проект на Стратегия за младите хора (2017-2027). 

Изпратете писмено вашите идеи на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 30 септември 2016 г.  

С проекта на Стратегията можете да се запознаете ТУК.

 

Страница 5 от 26

Нагоре