AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Проучване на нуждите на търсещите международна закрила


Екип на Асоциация за развитие на София участва в заключителния семинар по проучване на нуждите на търсещите и получилите убежище лица в България, организиран от Върховния комисариат за бежанците на ООН. Около 30 заинтересовани страни от различни организации и институции, сред които Държавната агенция за бежанците, Червения кръст, Гранична полиция, университети, полиция, НПО активно работещи за бежанци и мигранти, се събраха на 6 ноември 2018 г. в Боровец да обсъдят стратегическите приоритети в областта на закрилата, да анализират изводите и препоръките от проучването и да дискутират нови инструменти и механизми за овластяване. Севдалина Войнова и Светлана Ломева представяха проекта ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

АРС започва нов проект по програма Хоризонт 2020

Асоциация за развитие на София започва работа по нов проект по програма Хоризонт 2020 – CICERONE. Проектът събира управляващи органи на програми, изследователски организации и други заинтересовани, за да създадат платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика. Партньорството отразява разнообразието от регионални контексти. То включва 24 партньора от 13 държави-членки на ЕС, Швейцария и Тайван, водени от Европейския институт за иновации и технологии – Климат.

Ще бъде направен първоначален преглед с цел по-дълбоко разбиране на състоянието, мапиране на заинтересованите страни, съществуващите приоритети за НИРД и финансиращите и правни механизми. Ще се разработи методология за приоритизиране в подкрепа на анализа на изпълнението на настоящите програми, за да се очертаят синергии, празноти и дублиране, и ще се формулират пътища за подобрение. Идентифицираните добри практики ще бъдат основата за дефиниране на препоръки за публични политики. Ще бъде изработен Стратегически дневен ред за изследвания иновации, както и наръчник за политики за промотиране на приоритетите и насърчаване на приемането им от вземащите решения. Проектът ще изгради основата на бъдещата платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика, ще дефинира стратегическата й роля, управлението, възможните правни рамки, и ще създаде финансово устойчив модел за съществуването й.

Софийска лаборатория за интеграция

След приключване на интеграционния одит на София, в който над 100 граждани оцениха политиките и практиките на града за гражданите на трети страни и мигрантите и интеграцията им, Асоциация за развитие на София и фондация РискМонитор организираха Софийска лаборатория за интеграция на 30 и 31 октомври 2018 г. В Банкя.

Лабораторията събра 18 експерти от ключови сектори за интеграцията: работна заетост, обучение и образование, социални науки, градско развитие, сигурност, НПО и организации на мигранти и граждани на трети страни. Участниците разработиха трите най-вероятни сценарии за гражданите на трети страни в София през следващите 3 до 5 години: техния брой, икономическа и социална активност и интеграция, капацитета за приемане на местната общност. За всеки сценарий експертите предложиха действие и мерки за местното самоуправление, които да позволят на града да се подготви и да посрещне ефективно предстоящите развитие.

Сценариите и политическите препоръки, изработени в Софийската лаборатория за интеграция, ще бъдат основата на Софийския дневен ред за интеграция – пътната карта за подобряване на визията и услугите в града.

Софийската лаборатория за интеграция е част от проекта Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК.

       

 

АРС се включи в Европейския месец на киберсигурността


Защо е важно обучението по киберсигурност да се интегрира в обучителните програми за средни и висши училища? Каква е ролята на неформалното образование в този процес вкл. чрез иновационни лагери, хакатони, специализирани курсове? Как могат да бъдат пренеси добри практики от утвърдени сфери в това ново поле с критична важност за цифровата трансформация на енергетиката и обществото като цяло? Това бяха част от въпросите, дискутирани на конференция “Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура” на 26 октомври 2018. Светлана Ломева беше панелист, а конференцията, организирана от Националната браншова организация за електрическа мобилност. В събитието се включиха също и Еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, депутати, заместник-министри, кметове, експерти.

Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба"


Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която ще се проведе на 26 октомври от 10:00ч. на ул. Сердика №1, ет.3. Проектът е финансиран от програма "Европа" на СО и се изпълнява от НПО Линкс. Очакваме всеки, който има какво да допринесе по темата.

Повече информация за събитието може да видите ТУК.

 

Динамичната обучителна програма в действие


На 23 и 24 октомври 2018 Софийската младежка иновационна лаборатория беше домакин на обучение на предприемчиви млади хора, защитаващи социална кауза. Участниците учиха и практикуваха най-важните аспекти на финансовата грамотност и управление, фондонабиране, краудфандинг за социални каузи. Обучението беше организирано в партньорство с УНИЦЕФ. Младежката иновационна лаборатория е създадена в рамките на проект "Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Страница 1 от 44

Нагоре